Trivium Art HistoryLiubov Popova

Traveling Woman

Traveling Woman, 1915 — Liubov Popova,
158.5 cm123 cm

More work by Liubov Popova