Trivium Art HistoryLiubov Popova

Stillleben mit Gitarre

Stillleben mit Gitarre, 1915 — Liubov Popova,
65 cm46 cm

More work by Liubov Popova