Trivium Art History
Liubov Popova

Painterly Architectonics

Painterly Architectonics, 1917 — Liubov Popova,
107 cm88 cm
Liubov Popova —

We shall remake the world