Trivium Art HistoryMesopotamia

Stele of the Vultures - Mythological Side

Stele of the Vultures - Mythological Side, 2350 BCE — Mesopotamia,
1.8 cm1.3 cm

More work by Mesopotamia