Trivium Art HistoryAleksandr Rodchenko

Construction

Construction, 1920 — Aleksandr Rodchenko,
32.4 cm19.7 cm

More work by Aleksandr Rodchenko