Trivium Art History
Aleksandr Rodchenko
Dobrolet, 1923 — Aleksandr Rodchenko,