Trivium Art History

Agony

Agony, 1947 — Arshile Gorky,
101.6 cm128.3 cm