Obelisk Art History
Religion

Bodhisattva

Bodhisattva Avalokiteshvara, Song Dynasty

Bodhisattva Avalokiteshvara 1100

Bodhisattva Kenshu, 賢首菩薩, Hishida Shunsō

Bodhisattva Kenshu, 賢首菩薩 Hishida Shunsō, 1907

Bodhisattva Manjushri, Song Dynasty

Bodhisattva Manjushri 1100

More Themes in Art
Demons, Religion

Demons

Trimūrti, Religion

Trimūrti

Jesus Christ, Religion

Jesus Christ

By continuing to browse Obelisk you agree to our Cookie Policy