Trivium Art History
Vũ Cao Đàm
The Return, 1963 — Vũ Cao Đàm,