ObeliskTsukioka Yoshitoshi

The Ghost of Akugenta Yoshihira

The Ghost of Akugenta Yoshihira Attacking His Executioner Namba JirĊ at Nunobiki Waterfall
The Ghost of Akugenta Yoshihira, 1889, Tsukioka Yoshitoshi
The Ghost of Akugenta Yoshihira, zoomed in
36.0 cm24.1 cm

The Ghost of Akugenta Yoshihira is an Edo Period Wood Block Print created by Tsukioka Yoshitoshi in 1889. It lives at the Los Angeles County Museum of Art in the United States. The image is in the Public Domain, and tagged Ghosts. SourceDownload

Your artwork is downloading.

Enjoying Obelisk? Become a member on Patreon for exclusive downloads or stop by our chat room to say hi.

Become a member

Obelisk uses cookies to measure site usage, helping us understand our readers' interests and improve the site. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. Learn more