Fish Head

Lê Thị Lựu, 1967

[A particularly somber verse by Lê Thị Lựu during her time in Gentilly, Paris, written on April 4th, 1967]

Xưa Thứ nghèo sơ nghèo sác 
Cơm cá muối vừng dưa chua 
Nay Thứ giầu không tưởng tượng 
Muối vừng cơm cá vẫn ưa

Tới chơi vừa hôm cô Lựu 
Kho cá bỏ đầu ném đi Nhặt lên
Thứ còn mắng với 
Cô này ngu hơn giống gì

Ðầu kho vừa bùi vừa béo 
Không đầu còn gì là ngon 
Cá kho chỉ moa là thánh 
Bởi moa kho cá cả con.

Hãy lắng mà nghe cho rõ: 
Xì dầu, muối tiêu cho vừa 
Muốn ngon phải kho cho kỹ 
Ðừng quên riềng khô, nước dừa.

Cơm chín, cá dừ, quên khổ 
Rượu nồng dăm chén quên đau 
Tóc xanh vô bệnh không già 
Mặc xác chuyện đời với nhau

Và đây là lời ước nguyện 
Ðầu cá để dành từ sau 
Nếu moa chết trước, Lựu nhớ: 
Moa, cá một hố cùng nhau. 

Old poor poverty 
Fried rice with pickled sesame seeds 
Now the rich did not imagine
Salted sesame fish rice still preferred

Come to play Luu
Fish head throw away 
Pick up what is still scolded 
She is more stupid than anything

The bottom of the warehouse is just fat 
No head is good 
Fish only moa is holy 
By the fish store.

Please listen carefully: 
Soy sauce, salt to taste 
Want to be good store carefully 
Do not forget the dried galangal, coconut milk.

Cooked rice, fish, forget suffering 
Delicacies forget the pain 
Green hair disease is not old 
Wear life story together

And this is a wish 
Fish from the back 
If the mortal died before, Pudder remember: 
Moa, fish a hole together. 

Fish Head is a Malaise written by Lê Thị Lựu in 1967. It's tagged Poverty. Source

More about
Portrait of Lê Thị Lựu

Lê Thị Lựu

The invisible sadness of the everyday

1911-1988

Obelisk uses cookies to measure site usage, helping us understand our readers' interests and improve the site. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. Learn more